Vår hantering av personuppgifter 

Vi värnar om din personliga integritet. Denna information tydliggör hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt andra frågor som rör din integritet.

• Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
• Hur vi använder informationen som vi samlar in
• Hur länge vi lagrar information om dig
• Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Varför samlar vi in personuppgifter?

För att bekräfta din identitet och kunna verifiera dina person och- kontaktuppgifter. För att administrera dina försäkringar hos oss t. ex. teckna försäkring, utföra skadereglering, administrera betalningar, distribuera information eller kommunicera med dig.

För att utveckla, förbättra och förändra våra produkter, tjänster och funktioner och genomföra marknadsföring.

För att analysera och administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet t. ex. dataanalys, felsökning, testning och för statistiska ändamål.

För att följa tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, etc.
Boendesituation, civil- och familjestatus, uppgifter om hälsa (om hälsodeklaration har lämnats).

Uppgifter om de försäkringar du har eller har haft hos oss, information kopplat till anmälda försäkringsärenden och skaderegleringar, etc.

Bankkontonummer, fakturainformation, etc.

Övrig information av vikt för din försäkring; registreringsnummer på bil, boendeform, bostadsyta med mera.

IP-adresser

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar i huvudsak in uppgifter direkt från dig. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Uppgifter från upplysningsföretag

Uppgifter om fordon från vägtrafikregistret

Uppgifter om fastigheter från fastighetsregister m.m.

Information som lämnas av en gruppföreträdare (om du ingår i en vars företrädare har tecknat försäkring hos oss)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi sparar vissa uppgifter under viss tid. Vi behöver alltid spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja avtal med dig eller för kunna visa att vi har ett avtal med dig. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att använda ditt personnummer när det är motiverat och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi strävar alltid efter att minimera användandet av ditt personnummer och, i de fall det är tillräckligt, istället använda exempelvis födelsedatum eller kundnummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att uppnå sekretess, skydda integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling, exempelvis olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Vi arbetar även utifrån principen att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen har tillgång till dem.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Vi överför personuppgifter till andra parter endast när det finns en rättslig grund för sådan överföring, exempelvis om du har samtyckt till det. 
Vi delar dina personuppgifter med nedanstående kategorier av mottagare:

Bolag inom samma koncern som W. R. Berkley Insurance AG
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom den koncern som vi tillhör.

Försäkringsförmedlare

Personuppgifterna delas i den utsträckning det följer av försäkringsförmedlarens uppdrag från dig, om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring.

Gruppföreträdare
Vid gruppförsäkring kan personuppgifter delas i enlighet med gruppförsäkringsavtalet.

Entreprenörer i samband med reparation och skadebesiktning
Exempelvis verkstäder, hantverkare och besiktningsmän.

Andra försäkringsbolag
Personuppgifter kan komma att delas till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för regresser och återförsäkringsskydd.

Myndigheter och nämnder 
Vi delar personuppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att göra det eller för att tillvarata våra intressen.

Andra utomstående parter
Andra utomstående parter, t ex Larmtjänst, Gemensamma skadeanmälningsregistret. 

Övriga samarbetspartners och tjänsteleverantörer 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter för att erbjuda dig ytterligare tjänster eller exempelvis om vi anlitar advokat för att tillvarata våra intressen.

Hur delas personuppgifter utanför EES-området?

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men på grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EES. Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlat in om dig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial till W. R. Berkley Europe A.G (org. nr. 516410-2070) personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

Dina rättigheter 

Om du vill få information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Genom att kontakta oss har du även har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

Observera att vi kommer säkerställa din identitet innan vi lämnar information. 
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig kan du begära att få dina personuppgifter rättade. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering, men vi vill uppmärksamma dig på att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 
Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till dig eller till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad. Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

Kontakta oss:

Adress: W. R. Berkley Insurance 
Dataskyddsombudet
Birger Jarlsgatan 22, 4 tr
114 34 Stockholm, Sweden